HOME
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
NATIONAL MAPPING AND RESOURCE INFORMATION AUTHORITY
Department of Environment and Natural Resources
   
You are here > Home > Resources > News and Events

News and Events
  


Pagsagawa ng Pagsasanay sa Korespondensiya Opisyal
News & Event(s) | Jeff Aguillon | 9 March 2016 | Print
 
Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay nagdaos ng Pagsasanay sa Korespondensiya Opisyal para sa mga opisyal at pamunuan ng Pambansang Pangasiwaan sa Pagmamapa at Impormasyon sa Yaman (PPIY). Ito ay ginanap sa Bulwagang Panayaman ng NAMRIA noong ika-16 Pebrero 2016.
 
Ito ay naaayon sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 na nag-aatas sa lahat ng kagawaran, kawanihan, ahensiya, at instrumentaliti ng pamahalaan na gumamit ng wikang Filipino sa lahat ng uri ng komunikasyon.

 

Pagkakaloob ng Katibayan ng Pagpapahalaga kay Tagapangasiwa Carandang (kaliwa) mula kay Dr. Mendillo Jr., PhD ng KWF. 

Sa kanyang bating pagtanggap, binanggit ni Tagapangasiwa Efren P. Carandang ang kanyang paniniwala na hindi natin makakamit ang tunay na kalayaan at ang tunay na kaunlaran kung hindi natin lilinangin at payayabungin ang ating sariling wika. Sinabi rin niya na maski sa panahon ngayon ng globalisasyon, na kung saan ang pangunahing lengguwahe o wika sa pangangalakal ay Ingles, hindi natin pwedeng isantabi ang pangangailangan sa patuloy na paglinang sa ating sariling wika.
 
Ibinahagi ni Dr. Benjamin M. Mendillo Jr., PhD, Puno ng Sangay ng Salin sa KWF, ang nilalaman ng nasabing kautusan. Kasama sa kanyang pagbabahagi ang paglalahad ng kasaysayan ng KWF. Sumunod nito ay itinuro ni G. Rogelio G. Mangahas, Konsultant sa KWF, ang tamang pagsusulat ng liham at iba pang uri ng korespondensiyang opisyal gamit ang wikang Filipino.

 

Ang mga kalahok sa pagsasanay sa pangunguna ni Tagapangasiwa Carandang. 

Sa ikalawang bahagi ng pagsasanay, pinangunahan ni Dr. Mendillo Jr. ang pag-aaral ng ortograpiyang pambansa o tamang paggamit ng mga salita. Inilahad din sa bahaging ito ang kasaysayan ng wikang Filipino.
 
Nagkaroon din ng maikling pagsasanay ang mga kalahok kung saan ang mga nagsidalo sa pagsasanay ay inatasang gumawa ng mga halimbawa ng korespondensiyang opisyal.

 

Ipinagkaloob ni Tagapangasiwa Carandang ang centennial map sa mga kawani ng KWF. 

Sa pangwakas na pananalita, malugod na nagpasalamat sa pangkat ng KWF ang Nanunungkulang Direktor ng Sangay ng Suportang Serbisyo, Febrina E. Damaso, dahil sa ipinamahaging impormasyon at dagdag kaalaman ukol sa wikang Filipino.


Readers can email newscoop@namria.gov.ph or fax letters to +63-2 8884-2855 for their comments and suggestions.


Top Page